نرخ محصولات

محصولات 4 بند

ردیف نوع کالا ابعاد تعداد بند درب نایلون قیف تخلیه توضیحات
1 جامبو

90*90*80

4بند قیفی ندارد ندارد  
2 جامبو 80*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
3 جامبو 80*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
4 جامبو 80*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
5 جامبو 80*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
6 جامبو 80*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
7 جامبو 80*90*90 4بند قیفی ندارد دارد  
8 جامبو 90*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
9 جامبو 90*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
10 جامبو 90*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
11 جامبو 90*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
12 جامبو 90*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
13 جامبو 90*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
14 جامبو 100*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
15 جامبو 100*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
16 جامبو 100*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
17 جامبو 100*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
18 جامبو 100*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
19 جامبو 100*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
20 جامبو 110*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
21 جامبو 110*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
22 جامبو 110*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
23 جامبو 110*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
24 جامبو 110*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
25 جامبو 110*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
26 جامبو 120*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
27 جامبو 120*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
28 جامبو 120*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
29 جامبو 120*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
30 جامبو 120*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
31 جامبو 120*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
32 جامبو 130*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
33 جامبو 130*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
34 جامبو 130*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
35 جامبو 130*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
36 جامبو 130*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
37 جامبو 130*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
38 جامبو 140*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
39 جامبو 140*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
40 جامبو 140*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
41 جامبو 140*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
42 جامبو 140*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
43 جامبو 140*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
44 جامبو 150*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
45 جامبو 150*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
46 جامبو 150*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
47 جامبو 150*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
48 جامبو 150*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
49 جامبو 150*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
50 جامبو 160*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
51 جامبو 160*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
52 جامبو 160*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
53 جامبو 160*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
54 جامبو 160*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
55 جامبو 160*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
56 جامبو 170*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
57 جامبو 170*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
58 جامبو 170*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
59 جامبو 170*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
60 جامبو 170*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
61 جامبو 170*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
62 جامبو 180*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
63 جامبو 180*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
64 جامبو 180*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
65 جامبو 180*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
66 جامبو 180*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
67 جامبو 180*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
68 جامبو 190*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
69 جامبو 190*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
70 جامبو 190*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
71 جامبو 190*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
72 جامبو 190*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
73 جامبو 190*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
74 جامبو 200*90*90 4بند قیفی ندارد ندارد  
75 جامبو 200*90*90 4بند قیفی دارد ندارد  
76 جامبو 200*90*90 4بند قیفی دارد دارد  
77 جامبو 200*90*90 4بند لیفه ندارد ندارد  
78 جامبو 200*90*90 4بند لیفه دارد ندارد  
79 جامبو 200*90*90 4بند لیفه دارد دارد  
80 جامبو 80*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
81 جامبو 80*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
82 جامبو 80*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
83 جامبو 80*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
84 جامبو 80*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
85 جامبو 80*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
86 جامبو 90*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
87 جامبو 90*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
88 جامبو 90*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
89 جامبو 90*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
90 جامبو 90*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
91 جامبو 90*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
92 جامبو 100*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
93 جامبو 100*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
94 جامبو 100*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
95 جامبو 100*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
96 جامبو 100*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
97 جامبو 100*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
98 جامبو 110*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
99 جامبو 110*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
100 جامبو 110*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
101 جامبو 110*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
102 جامبو 110*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
103 جامبو 110*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
104 جامبو 120*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
105 جامبو 120*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
106 جامبو 120*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
107 جامبو 120*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
108 جامبو 120*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
109 جامبو 120*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
110 جامبو 130*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
111 جامبو 130*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
112 جامبو 130*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
113 جامبو 130*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
114 جامبو 130*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
115 جامبو 130*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
116 جامبو 140*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
117 جامبو 140*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
118 جامبو 140*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
119 جامبو 140*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
120 جامبو 140*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
121 جامبو 140*100*100 4بند لیفه دارد دارد  
122 جامبو 150*100*100 4بند قیفی ندارد ندارد  
123 جامبو 150*100*100 4بند قیفی دارد ندارد  
124 جامبو 150*100*100 4بند قیفی دارد دارد  
125 جامبو 150*100*100 4بند لیفه ندارد ندارد  
126 جامبو 150*100*100 4بند لیفه دارد ندارد  
127 جامبو 150*100*100 4بند لیفه دارد دارد  

محصولات 8 بند

ردیف نوع کالا ابعاد تعداد بند درب نایلون توضیحات
1 جامبو 100*90*90 8بند قیفی ندارد  
2 جامبو 100*90*90 8بند قیفی دارد  
3 جامبو 100*90*90 8بند لیفه ندارد  
4 جامبو 100*90*90 8بند لیفه دارد  
5 جامبو 110*90*90 8بند قیفی ندارد  
6 جامبو 110*90*90 8بند قیفی دارد  
7 جامبو 110*90*90 8بند لیفه ندارد  
8 جامبو 110*90*90 8بند لیفه دارد  
9 جامبو 120*90*90 8بند قیفی ندارد  
10 جامبو 120*90*90 8بند قیفی دارد  
11 جامبو 120*90*90 8بند لیفه ندارد  
12 جامبو 120*90*90 8بند لیفه دارد  
13 جامبو 130*90*90 8بند قیفی ندارد  
14 جامبو 130*90*90 8بند قیفی دارد  
15 جامبو 130*90*90 8بند لیفه ندارد  
16 جامبو 130*90*90 8بند لیفه دارد  
17 جامبو 140*90*90 8بند قیفی ندارد  
18 جامبو 140*90*90 8بند قیفی دارد  
19 جامبو 140*90*90 8بند لیفه ندارد  
20 جامبو 140*90*90 8بند لیفه دارد  
21 جامبو 100*100*100 8بند قیفی ندارد  
22 جامبو 100*100*100 8بند قیفی دارد  
23 جامبو 100*100*100 8بند لیفه ندارد  
24 جامبو 100*100*100 8بند لیفه دارد  
25 جامبو 110*100*100 8بند قیفی ندارد  
26 جامبو 110*100*100 8بند قیفی دارد  
27 جامبو 110*100*100 8بند لیفه ندارد  
28 جامبو 110*100*100 8بند لیفه دارد  
29 جامبو 120*100*100 8بند قیفی ندارد  
30 جامبو 120*100*100 8بند قیفی دارد  
31 جامبو 120*100*100 8بند لیفه ندارد  
32 جامبو 120*100*100 8بند لیفه دارد  
33 جامبو 130*100*100 8بند قیفی ندارد  
34 جامبو 130*100*100 8بند قیفی دارد  
35 جامبو 130*100*100 8بند لیفه ندارد  
36 جامبو 130*100*100 8بند لیفه دارد  
37 جامبو 140*100*100 8بند قیفی ندارد  
38 جامبو 140*100*100 8بند قیفی دارد  
39 جامبو 140*100*100 8بند لیفه ندارد  
40 جامبو 140*100*100 8بند لیفه دارد  

قابل توجه کلیه مصرف کنندگان گرامی:چنانچه ابعاد دیگری مورد مصرف می باشد با ما مکاتبه نمایید